WWW.AVPVC.CZ   

 
 
 
aktuality  
o asociaci  
členové  
konference  
literatura  

odkazy  

 
 
   
  ODKAZY:

Na této stránce naleznete seznam literatury, která se věnuje problematice volného času. Tento soubor bude postupně doplňován a aktualizován.


monografie

ČINČERA, Jan; KAPLÁNEK, Michal; SÝKORA, Jan (ed.) Tři cesty k pedagogice volného času. Brno : Tribun, 2009. ISBN 978-80-7399-611-6.

FALTÝSKOVÁ, Jarmila; HŘEBÍČEK, Libor; SPOUSTA, Vladimír. Kapitoly z pedagogiky volného času. Brno : MU, 1998. ISBN 80-210-1274-9.

FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Talent a nadání : jejich rozvoj ve volném čase. Praha : NIDM MŠMT, 2009. ISBN 978-80-86784-75-5.

FREEMAN, Joan; FOŘTÍKOVÁ, Jitka (ed.). Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě. Praha : NIDM MŠMT, 2009. ISBN 978-80-86784-83-0.

HÁJEK, Bedřich et al. Děti, vedoucí, volný čas. Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT, 2004. ISBN 80-86784-06-1.

HÁJEK, Bedřich; HOFBAUER, Břetislav; PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Praha: UK, 2003. ISBN 80-7290-128-1.

HÁJEK, Bedřich; HOFBAUER, Břetislav; PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.

HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5.

HOPF, Arnulf. Sociální pedagogika pro učitele : pomoc pro každý všední den ve škole. Praha: PedF UK, 2001. ISBN 80-7290-053-6.

JELÍNKOVÁ, Miroslava. Aktivity volného času pro osoby s těžkým a kombinovaným postižením. Praha : Modrý klíč, 1997. ISBN 80-902494-0-X.

JŮVA, Vladimír sr.; SPOUSTA Vladimír; FUKAČ, Jiří. Metody a formy výchovy ve volném čase : kultura a umění ve výchově. Brno : MU, 1998. ISBN 80-210-1275-7.

KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti - čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase.. Praha : Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0450-3.

KOMINAREC, Igor. Úvod do pedagogiky voľného času. Prešov: Grafotlač, 2003. ISBN 80-968608-5.

KRAUS, Blahoslav. Sociální aspekty výchovy. 2. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-135-X.

KRAUS, Blahoslav; POLÁČKOVÁ, Věra. Člověk - prostředí - výchova : k otázkám sociální pedagogiky. Brno : Paido, 2001 ISBN 80-7315-004-2.

KVAPILOVÁ, Světla. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : UP, 1996. ISBN 80-7067-669-8.

LABÁTH, Vladimír et al. Riziková mládež : možnosti potencionálnych zmien. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2001. ISBN 80-85850-66-4.

LANGR, Ladislav. Vybrané otázky z pedagogiky sportu. Ostrava : 1997. ISBN neuvedeno.

MASARIK, Pavel; MASARIKOVÁ, Anna. Vybrané kapitoly z pedagogiky voľného času. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. ISBN 80-968735-0-4.

NĚMEC, Jiří et al. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU v Brně, Paido, 2003. ISBN 80-7315-046-8.

NĚMEC, Jiří. Od prožívání k prožitkářství : výchovná funkce hry a její proměny v historických koncepcích pedagogiky. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-006-9.

NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí. Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-014-X.

NEUMAN, Jan. et al. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-9.

PÁVKOVÁ, Jiřina et al. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-295-5.

PÁVKOVÁ, Jiřina. Průvodce studiem oboru Pedagogika volného času. Liberec : TU v Liberci, 2003. ISBN 80-7083-757-8.

PROKEŠOVÁ, Miriam. Teze k pedagogice volného času. Ostrava : Repronis, 2002. ISBN 80-7042-249-1.

PŘADKA, Milan. Kapitoly z dějin pedagogiky volného času. Brno : Paido, 1999. ISBN 80-210-20333-4.

SAK, Petr. Proměny české mládeže v pohledu sociologických výzkumů. Praha : Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.

SEKERA, Julius. Osobnost pedagogického pracovníka. Ostrava : PF OU, 1993.

SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-047-6.

SMÉKAL, Vladimír; VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. Brno : Paido, 1995. ISBN 80-9001737-9-9.

SPOUSTA, V. et al. Teoretické základy výchovy ve volném čase : úvod do studia pedagogiky volného času. Brno : MU, 1997. ISBN 80-210-1007-X.

SVOBODA, Bohumil. Stručná pedagogika sportu. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-325-3.

ŠPIČÁK, Jiljí. Úvod do metodiky zájmových činností v domově mládeže. Olomouc, UP, 1991. ISBN 80-7067-384-2.

VÁŽANSKÝ, Mojmír. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno : MU, 1992. ISBN 80-210-0428-2.

VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2. upr. a dopl. vyd. Brno : Print - Typia, 2001. ISBN 80-86384-00-4.


sborníky

BALVÍN, Jaroslav et al. Romové a volný čas : sborník z 9. setkání Hnutí R v Brně. Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.

ČECH, Tomáš (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno : MSD, 2007. ISBN 978-80-86633-97-8.

HODAŇ, Bohuslav. (ed.) Volný čas a jeho současné problémy : sborník příspěvků přednesených na vědeckém symposiu v Olomouci. Olomouc : Hanex, 2002. ISBN 80-85783-37-1.

KAPLÁNEK, Michal (ed.) Výchova a volný čas : Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7040-849-9.

SÝKORA, Jan (ed.) Výchova a volný čas 3. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-730-0.

časopisy

Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku. Vyd. Gymnasion, o.p.s.. ISSN 1214-603X.

Mládež a spoločnosť. ISSN 1335-1109.

dalsí materiály

Seznam tematické zahraniční literatury, která je k dispozici v knihovně Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ke stažení)

Seznam kopií tematických článků a statí v tuzemské i zahraniční literatuře, které jsou k dispozici na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ke stažení)